Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Het project


Dit project draagt de naam ‘GOSPELIMAGES’.
Gospel betekent: evangelie. Evangelie betekent: blijde of goede boodschap.

Lees meer


Evangelie
Het Griekse woord euangelion betekende oorspronkelijk: boodschap van overwinning vanaf het slagveld, vreugdevolle proclamatie (is openbare bekendmaking) van een keizerlijke of koninklijke boodschap. Daarnaast kon het ook betekenen: beloning voor het brengen van een goede/blijde boodschap.
Namens de koning of keizer was de heraut de brenger van een dergelijke boodschap aan het volk.

Verzoening
Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, begint met de vier evangeliën. In die 4 boeken gaat het over Jezus, de Messias, de Redder die Zijn leven heeft gegeven om mensen die van God los leven, weer met God te verzoenen. Hij overwon Satan, de tegenstander van God, die de mens had verleid tegen God te zondigen. Inderdaad een boodschap die blij maakt!
De serie schilderijen brengt een aantal belangrijke momenten van dit Evangelie in beeld.

Sleutel
Het Oude Testament gaat aan het Nieuwe vooraf. Het beschrijft de geschiedenis van de mensheid en van het volk Israël, waaruit Jezus als mens is voortgekomen. Een belangrijke sleutel om de geschiedenissen te verstaan is het inzicht dat ook het Oude Testament draait om-, en vooruit wijst naar de Verlosser; Jezus.
De schilderijenserie wil dat thema op visuele wijze verbeelden.

Schaduwbeelden
De komst van de Messias wordt uitdrukkelijk beloofd, geprofeteerd in het Oude Testament. Daarnaast wordt op een aantal momenten in het leven van gelovigen een parallel zichtbaar met het leven van Jezus; de zogenaamde voorafbeelding of voorafschaduwing van het leven van Jezus. Personen van wie het leven een sterke overeenkomst vertoont met het leven van Jezus worden ook wel typen van Jezus genoemd.
Ook in het Oude Testament draait het dus al om de Messias, en klinkt de ‘blijde boodschap’ al voor de goede verstaander.

Schrift met schrift vergelijken
Uitgangspunt bij deze interpretatie is het principe dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Daarbij moet Schrift met Schrift vergeleken worden. Het Oude Testament wordt gelezen door de bril van het Nieuwe Testament. Omgekeerd vraagt de profetie uit het Oude Testament om de vervulling in het Nieuwe Testament.

Waarom dit project?
Het projectteam achter de website Gospelimages heeft als doel een aantal belangrijke momenten uit de Bijbelse boodschap, weergegeven in een serie schilderijen, te presenteren.

De grote lijn van schepping, zondeval en het verlossingsplan
van God wordt erin zichtbaar. Met het doel dat anderen deze boodschap gaan
begrijpen en geloven. Daarom is de aandacht gericht op de persoon van de
Verlosser, Jezus Christus. In het Oude Testament wordt Hij geopenbaard in
profetieën die naar Hem verwijzen, en ook in ‘schaduwbeelden’ van Hem;
situaties en personen waarin parallellen te zien zijn met het leven van Jezus.
In het Nieuwe Testament wordt Zijn leven op aarde en zijn verlossingswerk
expliciet beschreven. Een aantal schilderijen op deze website toont
momenten uit het Nieuwe Testament.

Wordt vervolgd
Jan van 't Hoff:"De serie schilderijen is nog niet compleet. Het is de bedoeling dat deze de komende tijd wordt uitgebreid. Ik heb dan ook niet de pretentie de Bijbelse boodschap volledig weer te geven. Ook kan de serie niet meer zijn dan een persoonlijke, subjectieve en fragmentarische weergave van de Bijbelse boodschap. De vormgeving van situaties en personen uit de Bijbelse geschiedenis is ontsproten aan de verbeelding van de schilder. De weergave is dus per definitie niet historisch correct, ook al probeer ik zoveel mogelijk de Bijbelse gegevens te verwerken in de schilderijen. Toch kan een kunstwerk waarheid bevatten. Paulus schreef de Galaten dat hij hen Jezus Christus ‘voor ogen had geschilderd’. Galaten 3 vers1. Iets van wat Paulus hier bedoelde is nagestreefd in deze schilderijen.

'Kunst is waar als de aanschouwelijke voorstelling die ze door haar illusie
wekt, overeenkomt met de realiteit’. dr. J. Douma, ‘Over beelden en
beeldenstormers’, christelijk geloof en waardering van schilderkunst, 2001
Kampen. pagina 196)

Afbeelden van Jezus
Jezus was God en mens tegelijk. De goddelijke en menselijke natuur waren in
Hem: ‘onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongescheiden’. (Chalcedon
451 na Christus). Hoewel de twee naturen ongescheiden waren, mogen en moeten we ze wel van elkaar onderscheiden, anders zouden we bijvoorbeeld kunnen denken dat God aan het kruis is gestorven.
Een afbeelding van Jezus op mijn schilderij heeft niet de pretentie Hem weer
te geven zoals Hij er werkelijk uitzag.
Jezus was zichtbaar voor de mensen om Hem heen, en wat zij zagen was
een normale menselijke gestalte. Aan Zijn uiterlijk was de goddelijke natuur
niet af te lezen.
In de schilderijen maak ik gebruik van bepaalde uiterlijke kenmerken die door
de kunstgeschiedenis heen zijn gebruikt om Jezus aan te duiden. Op die
manier kan ik duidelijk maken dat ik Jezus bedoel, ook zonder te weten hoe
Hij er werkelijk uitzag. Ik schilder dus eigenlijk een symbool.
(Een symbool of zinnebeeld is een teken waarbij geen natuurlijke relatie
bestaat tussen de representatie van het teken en de betekenis die ermee
wordt uitgedrukt. Een symbool is een betekenisdrager; het heeft enerzijds een
vorm of representatie, en anderzijds een betekenis.)
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling de afbeelding van Jezus te
aanbidden.