Terug naar overzicht

Jezus in Gethsémané

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Markus 14:32-35

En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben.
En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden;
en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.
En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan.

Volledige bijbeltekst

Markus 14 vers 32 tot en met 42
32 En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben.
33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden;
34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.
35 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan.
36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
37 En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken?
38 Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
39 En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden.
40 En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten antwoorden.
41 En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars.
42 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Nadat Jezus in Jeruzalem de Paasmaaltijd met Zijn leerlingen heeft gevierd, neemt Hij hen mee naar buiten de stad. Naar de olijfgaard aan de voet van de Olijfberg: Gethsémané. Deze naam, afgeleid van het Aramese ‘Gath shemanim’, betekent: olijfpers. 

In Gethsémané komt de enorme druk van het komende lijden op Jezus af. Eerder zei Hij: Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt (Statenvertaling: perst) het Mij, totdat het volbracht is. 
Lukas 12 vers 50.
In de hof Gethsémané wil Jezus bidden. Hij verwijdert Zich van zijn leerlingen, wordt zeer bedroefd en dodelijk beangst. Zich ten volle bewust van het komende lijden, werpt Hij Zich ter aarde en bidt Zijn Vader of het mogelijk is dat het aan Hem voorbij zal gaan. Maar direct laat Hij erop volgen:
maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.

Psalm 40 vers 9 profeteert over Jezus: 
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Johannes 6 vers 38:
Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.

Dat Jezus het lijden wil ondergaan, toont Zijn volkomen gehoorzaamheid aan de Vader en tegelijk Zijn grote liefde tegenover ons. Hij wist waarom Hij moest lijden en leed niet als martelaar:
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
Markus 10 vers 45.
Hij droeg plaatsvervangend de straf die wij verdiend hebben door onze zonde.

Bij de instelling van het Heilig Avondmaal refereert Jezus hieraan:
En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt.
Markus 14 vers 24.

Niet alleen de angst voor het lichamelijke lijden, maar het volle gewicht van de toorn van God over de zonde van de wereld kwam op Jezus.
Dat maakte het zo uitzonderlijk zwaar.
Tijdens Zijn gebed zijn de leerlingen in slaap gevallen.
Als Hij bij hen terugkomt is Jezus teleurgesteld dat zij niet één uur met Hem konden waken. Hij draagt hen op:
Waak allen en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Jezus gaf het voorbeeld hoe Zijn leerlingen staande kunnen blijven in beproeving, namelijk door het gebed vooraf.
Tijdens Zijn gebedsworsteling wordt Jezus versterkt door Zijn Vader.
Lukas 22 vers 43. 
Daarna aanvaardt Hij welbewust het lijden; Zijn ziel heeft zich volkomen verenigd met de wil van Zijn Vader.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?