Terug naar overzicht

Het verbond tussen Jonathan en David

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

1 Samuel 18:3

Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.

Volledige bijbeltekst

1 Samuel 17 vers 57, 58 en 1 Samuel 18 vers 1 tot 5.

57 ‘Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand.
58 En Saul zei tegen hem: Van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei: Ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet.’

1 ‘Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.
2 Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader.
3 Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.
4 Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.
5 David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; hij gedroeg zich verstandig, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul’.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Terwijl koning Saul nog aan de macht is, wordt David tot koning gezalfd (1 Samuel 16). Daarna wijkt de Geest van de HEERE van Saul (vers 14). 1 Samuel 17 beschrijft de strijd tussen David en de Filistijnse reus Goliath. Door de overwinning op Goliath komt David in het centrum van de belangstelling te staan. Saul neemt hem mee en stelt hem aan aan het koninklijke hof.
Jonathan, de zoon van Saul, herkent in David het heldhaftige optreden in de Naam van de HEERE tegen de vijand. Hijzelf versloeg eerder met Gods hulp twintig Filistijnen samen met zijn wapendrager (1 Samuel 14). David en Jonathan tonen in hun optreden grote geloofsmoed. Na Davids aanstelling aan Sauls hof raakt Jonathan met hart en ziel verbonden met David; er ontstaat een hechte vriendschap, en zij sluiten een vriendschapsverbond. Als teken van dit verbond schenkt Jonathan David zijn kleding, zwaard, boog en gordel. Jonathan draagt hiermee de tekenen van zijn koninklijke waardigheid als kroonprins over aan David. Later zal Jonathan erkennen dat het koningschap aan David toebehoort. Zie 1 Samuel 20 vers 13 tot 17 en 1 Samuel 23 vers 17. In deze verzen wordt de vriendschap bevestigd onder aanroeping van Gods Naam. Jonathan biedt ruimte aan de door God gezalfde opvolger van Saul. Dit optreden van Jonathan is een voorafbeelding van de liefde en grote vriendschap van Jezus, de Zoon van God, de Koning van hemel en aarde.
-De koningszoon Jonathan schaamt zich niet vriendschap te sluiten met een herdersjongen. Evenzo Jezus: Hij ‘schaamt zich er niet voor hen (ons) broeders te noemen’. Hebreeën 2 vers 11.
-Jonathans ziel was verknocht aan David. Evenzo Jezus: De zijnen die Hij liefgehad heeft, heeft hij liefgehad tot het einde. Johannes 13 vers 1.
-Jonathan sloot met David een eeuwig verbond. 1 Samuel 20 vers 42. Evenzo Jezus: Hij heeft met ons het nieuwe verbond gesloten. Mattheüs 26 vers 28.
-Jonathan trok zijn mantel uit en gaf zijn kleding aan David, en zelfs zijn wapenrusting. Evenzo Jezus: Hij ontdeed Zich van Zijn heerlijkheid. Hij bekleedde ons met het kleed van Zijn gerechtigheid, en heeft ons gewapend en omgord voor de strijd van het geloof.
-Jonathan heeft David in diens zwakheid kracht gegeven. Zo ook Jezus: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ 2 Korinthe 12 vers 9.
-Jonathan bemiddelde tussen zijn vader en David, ook al liep hij daarbij zelf gevaar. Evenzo Jezus: ‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus’. 1 Timotheüs 2 vers 5.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding