Terug naar overzicht

Simeon en Anna 1

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Lukas 2:27-33

En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 
nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 
"Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 
want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 
die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 
een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken". 
En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.

Volledige bijbeltekst

Lukas 2 vers 25 tot en met 38
25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 
26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 
27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 
28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 
29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 
30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 
31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 
32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. 
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.
34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden
35  – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. 
36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd.
37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. 
38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Als de pasgeboren Jezus 40 dagen oud is, wordt Hij voorgesteld aan Zijn hemelse Vader. Dit gebeurt in de tempel in Jeruzalem.
Daar is ook Simeon. De Heilige Geest heeft hem beloofd dat hij Jezus zou zien voordat hij zou sterven. Door de Geest wordt Simeon naar de tempel geleid. Daar herkent hij door Goddelijke openbaring in het pasgeboren kind de langverwachte Messias.
Hij neemt het Kind in zijn armen en looft God .
Lukas 2 vers 28.
 
In dit gebaar zien we Simeon symboliseren wat elke christen heeft gedaan: Jezus Christus omhelzen door het geloof, om op deze manier met Hem in relatie te komen en voor eeuwig gered te worden.
Uit de lofzang die Simeon vervolgens uitspreekt, blijkt dat Jezus’ komst naar de aarde redding betekent voor alle volken. 

De 84-jarige profetes Anna is ook aanwezig en deelt in de vreugde als ook zij de lang verwachte Verlosser in levenden lijve ontmoet.

Vervulde profetieën uit het Oude Testament:
Volgens Leviticus 12 vers 6 moest de pasgeboren Jezus worden voorgesteld aan God de Vader, ‘toen de dagen van haar reiniging voorbij waren’. Jezus onderwierp zich daarmee aan de Joodse wet.
Ook over deze gebeurtenis was geprofeteerd, in Jeremia 30 vers 21: 
Zijn Machtige zal een van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot Mij te naderen? spreekt de HEERE.


Galaten 4 vers 4 verduidelijkt deze gang van zaken:
Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Jesaja 49 vers 6: 
Hij zei: het is te gering dat U voor Mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

Jesaja 60 vers 1 tot en met 3:
Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
En heidenvolken zullen naar uw licht gaan
en koningen naar de glans van uw dageraad.

Jezus heeft van Zichzelf gezegd: 
"Ik ben het Licht der wereld." 
Johannes 8 vers 12.

Psalm 98 vers 2 en 3:
De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw 
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben het gezien,
het heil van onze God.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?