Terug naar overzicht

Jezus gekruisigd op Golgotha

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Markus 15:25-26

En het was het derde uur, en zij kruisigden Hem.
En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven:
DE KONING VAN DE JODEN.

Volledige bijbeltekst

Markus 15 vers 25 en 26
​25 En het was het derde uur, en zij kruisigden Hem.
26 En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven:
DE KONING VAN DE JODEN.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Jezus wordt naar de heuvel Golgotha gebracht om gekruisigd te worden.
Hij is onschuldig veroordeeld. Hij heeft geen zonde gedaan en voldoet zelfs op volmaakte wijze aan de wet van God.
 
Het wonder van Gods genade is dat Jezus de toorn van God over onze zonde wilde dragen in onze plaats. De mens heeft gezondigd en Gods gerechtigheid eist dat de zonde ook bestraft wordt aan de mens. Daarom moest Jezus mens worden. Tegelijkertijd bleef hij ook God.

Romeinen 3 vers 23 tot en met 25:
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.


2 Korinthe 5 vers 19 tot en met 21:
God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zie ook Jesaja 59 vers 16.

Jezus stierf een vervloekte dood, om ons van de vloek te verlossen.
Galaten 3 vers 13:
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.
Zie ook Deuteronomium 21 vers 23.

Jezus vernederde Zich om te lijden in onze plaats.
Filippenzen 2 vers 8.

Hij gaf  Zijn leven vrijwillig.
Johannes 10 vers 18.
Psalm 40 vers 8 en 9.
 
Hij verdroeg afwijzing en smaad om ons.
Jesaja 53 vers 3 tot en met 9.
Psalm 22 vers 1 tot en met 23.
Psalm 69 vers 4, 5 en 21.

Hij werd niet alleen onschuldig veroordeeld, maar ook uitgescholden, veracht, bespuwd, bespot, geslagen, gegeseld, ontkleed, aan het kruis genageld, verbrijzeld en van God verlaten
Jesaja 50 vers 6.
Psalm 88 vers 17 tot en met 19. Jesaja 52 vers 13, 14 en 15.
 
Hij nam onze schuld op Zich uit liefde, om ons te redden van dood en hel.
Johannes 3 vers 16.

Als Jezus Zijn geest in de handen van Zijn vader geeft en sterft, scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. 
Dit dikke gordijn sloot de toegang tot het allerheiligste deel van de tempel af.
Dat deel mocht slechts één keer per jaar betreden worden door de hogepriester, die met offerbloed verzoening moest doen voor de zonden van het volk.
Door het volmaakte offer van Jezus is voor ieder die zich bekeert en gelooft in Hem de toegang tot Gods hemelse heiligdom geopend.
Jesaja 59 vers 2 en 16. Hebreeën 10 vers 19 en 20. Johannes 14 vers 6.

In de tijd van Mozes, de middelaar van het oude verbond, werden de lichamen van de dieren die geofferd werden als zonde-offer buiten de legerplaats verbrand.
Jezus werd buiten de stad gekruisigd als offer voor onze zonde.
Hebreeën 13 vers 11 tot en met 16.

Jezus is de Middelaar van het nieuwe verbond. Op basis van Zijn vergoten bloed bemiddelt en pleit Hij voor ons in het hemelse heiligdom bij God de Vader.
Hebreeën 9 vers 15.

Johannes 1 vers 29:
Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Jezus was het Offerlam zonder enig gebrek.
Zie ook Exodus 12 vers 5 en Genesis 22 vers 8.

Uit bovengenoemde profetieën uit het Oude Testament blijkt dat het verzoenend sterven van Jezus lang van tevoren was voorzegd. In de vier evangeliebeschrijvingen komt bij de beschrijving van Zijn lijden en sterven de uitdrukking ‘opdat vervuld zou worden…’ vaak voor.
1 Korinthe 15 vers 3 tot en met 5:
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
Zie onder andere ook Genesis 3 vers 15.
Zacharia 13 vers 7.
Psalm 118 vers 22 en 23 en Daniel 9 vers 26.
God houdt Zich aan Zijn Woord.

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?