Terug naar overzicht

Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Handelingen 2:2-4

En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Volledige bijbeltekst

Handelingen 2 vers 1 tot en met 13
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9  Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10  Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11  Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12  En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Uitleg bij dit schilderij

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren.
Het woord ‘Pinksteren’ is afgeleid van het Griekse ‘Pentekoste’, wat ‘vijftig’ betekent.
Het Pinksterfeest is de Nieuwtestamentische vervulling van het Oudtestamentische Wekenfeest.
Het Wekenfeest was een oogstfeest. Het feest van de vermenigvuldiging van de tarwe: de tarweoogst. Op deze vreugdevolle dag werden onder andere twee broden geofferd aan God in de tempel in Jeruzalem.
De twee zogenaamde eerstelingsbroden symboliseerden de volle oogst. Je ziet deze broden op het schilderij.

Na het sterven van Jezus wordt Zijn lichaam ‘als een tarwe-korrel gezaaid in de aarde'.
Johannes 12 vers 24. 

Zijn opstanding uit de doden,  Pasen, is het begin van het nieuwe leven: 
de tarweaar die veel tarwekorrels voortbrengt.  

1 Korinthe 15 vers 20:
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

J
ezus’ opstanding is het bewijs dat Hij de dood heeft overwonnen en het begin van een nieuw, onvergankelijk, dat is eeuwig leven.
De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is de bekroning van het verzoeningswerk van Christus. Tijdens het Pinksterfeest komt er uit de hemel plotseling een geluid als van een geweldige windvlaag: de Heilige Geest verschijnt met grote kracht. Er worden ‘tongen als van vuur’ gezien. De mensen worden vervuld met de Heilige Geest en beginnen te spreken in andere talen.
Deze vervulling met de Heilige Geest is het teken van het begin van de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder alle volken.
Het teken van het vuur duidt op reiniging, loutering van de gelovige.
De veelheid van 'vuurtongen' duidt op de veelheid van talen. Het teken van de wind duidt op een spreken  gedreven door de adem (wind / ruach / geest) van de Heilige Geest.
Het groepje volgelingen van Jezus dat dit teken ontvangt, zal worden vermenigvuldigd tot een grote menigte mensen die niemand kan tellen.
In Openbaring 7 vers 9 lezen we dat wanneer Jezus terugkomt (wederkomst), er sprake zal zijn van een volle oogst.

Romeinen 8 vers 11:
En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Zie ook:
Jesaja 57 vers 15 tot en met 17.
Jeremia 31 vers 33.
Ezechiël 36 vers 26 en 27.
Ezechiël 37 vers 9 en 10.

De inwoning door de Heilige Geest
De Heilige Geest is de 'andere Trooster' (Paraclete) die in de gelovigen komt wonen na Jezus' hemelvaart, en bij hen blijft tot in eeuwigheid.
Johannes 14.

De gelovige is een tempel van de Heilige Geest.
1 Korinthe 3 vers 16 en 17.
1 Korinthe 6 vers 19.

De Heilige Geest brengt de woorden van Jezus in het hart.
Johannes 14 vers 26.
Hij richt de aandacht op Jezus. Johannes 16 vers 14.

De gelovigen onderwerpen zich aan de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest.
Hij onderwijst in heel de waarheid.
Johannes 16 vers 13.

Door het vuur van Gods liefde spreken de gelovigen het Woord van God in de wereld.

De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16 vers 8

De kracht van de Heilige Geest maakt het de gelovige mogelijk de zonde, de duivel en de wereld te bestrijden.
Hij moet daarom de hele wapenrusting van God aandoen.
Efeze 6 vers 10 tot en met 20.

          

Stel een vraag over dit schilderij

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download gratis de afbeelding liever een afdruk op canvas?